Texter av Stefan Garpefält

Den levande verkligheten

augusti 2023 │ Stefan Garpefält

I och med ett offent­ligt ställ­nings­tag­ande i den grund­lägg­ande filo­sof­iska frågan om vad som är den ur­sprung­liga, yttersta or­saken till, samt den med or­saken samm­an­häng­ande log­iska meningen med hela verk­sam­heten, skap­elsen som vi är i; löser vi knuten som block­erar vår för­stå­else av verk­lig­heten, oss själva och var­andra. Ett enda an­tag­ande om bak­grunden som stämmer över­ens med alla vår­a er­faren­heter och de upp­täckter som man in­om veten­skapen kommit fram till räcker och en om­danande trans­form­ation av om­dömet sätter igång och som med sin nat­ur­liga åter­koppling gör att vi upp­lever oss i grunden för­stådda och kända i en ge­men­sam en­ig­het. Antagandet är enkelt och för alla lika själv­klart till­gäng­ligt; allt som be­höv­s är att vi intr­ess­erar oss för det be­hov som vi har av att filo­sof­iskt för­stå bak­grunden och svarar på frågan “Varför” som i­fråga­sätter till­varons bak­grund, dess or­sak och mening, och för­verk­ligar det nat­ur­liga intr­esset som barnen spont­ant visar i och med in­lär­ningen av språket och allra helst då vi lär oss be­greppet »varför« och börjar fråga efter or­saken till och meningen med en verk­sam­het. Behovet av för­stå­else är det be­hov som vi i grunden har och är med­vet­andets enda egent­liga be­hov som var­je med­vetet väsen är intr­ess­er­ad av att till­freds­ställa, både för hel­heten och delen. Resten av be­hoven till­kommer för att tekn­iskt kunna lösa med­vet­andets be­hov av att känna sig för­stådd och älsk­ad och leva till­samm­ans i en till­freds­ställ­ande kär­leks­full ge­men­skap. Antagandet om att vi är in­bädd­ade i hel­hetens ex­ist­ens, att vi är en lika­sinn­ad med­veten del i hel­hetens o­för­ändr­at be­stå­ende vara, i hel­hetens kropp, i verk­lig­heten, som i sig själv har egen­skapen att vara om sig självt med­veten, där hel­heten för­står och rår över hela sin ex­ist­ens och har end­ast sina med­vetna delar som hel­heten både för­står och älskar och för att känna sig känd och älsk­ad av sina delar sätter sig hel­heten i rör­else som över­går i en verk­lig men il­lus­or­isk ex­ist­erande sak­för­håll­ande i ett av­stånd vilk­et löser det tekn­iska kravet på per­spekt­iv som kräv­s för att vi delar ska kunna för­stå och älska hela situ­ationen i hel­heten och med hjälp av en egen bild­ande kropp själva kunna vara verk­samma i ett fritt ut­rymme, dels för att lösa de prakt­iska be­hoven i skap­elsen, men ytterst för att lösa det nöd­vänd­iga, fri­vill­iga be­hovet av att för­stå, älska, bli för­stådd och älsk­ad; och ge­men­samt känna till­freds­ställ­elsen i det vi kallar för hel fri kär­lek. För detta enda enkla an­tag­andet om hel­hetens ex­ist­ens som yttersta lev­ande or­saken har vi i språket ordet Gud och det an­tag­andet samt att vi kon­sekv­ent räknar med själv­klar­heterna i till­varon är allt som be­höv­s när vi prövar an­tag­andets håll­bar­het.

Om “FN:s miljökonferens Stockholm+50”

juli 2023 │ Stefan Garpefält

Tankar kring människans för­håll­ande i nat­uren och den klyfta som har upp­stått till nat­uren. Med ett tänk­ande som bas­eras på med­vet­andets be­hov av att för­stå verk­lig­heten som vi in­går i och att själv känna sig för­stådd och älsk­ad som den lika­sinn­ade med­vetna delen i hel­heten, så kan vi komma till­rätta med grund­pro­blemet bak­om det typ­iskt mänsk­liga be­te­endet som skapar ett av­stånd till att vara en del i nat­uren. Genom att kor­rig­era an­tag­andet om den i grunden icke lev­ande verk­lig­heten som togs i sam­band med anamm­andet av nat­ur­veten­skapens till­väga­gångs­sätt på 1600-talet så kan vi bryta dagens sätt att be­te oss och vända så att ett alt­ern­at­ivt be­te­ende växer fram. Med an­tag­andet om hel­hetens ex­ist­ens och den i grunden lev­ande verk­lig­heten så kan vi till­samm­ans komma till­rätta med vår för­stå­else av verk­lig­heten och där­med oss själva och var­andra. Vi löser på så sätt den dubbla, tu­delade id­ent­itets­frågan om dels hel­hetens id­ent­itet så­väl som delens, allt­så vår, id­ent­itet. Alla kan aktu­al­is­era intr­esset för grund­frågan och i den egna med­veten­heten om hel­heten pröva teorin om den ex­ist­erande hel­hetens håll­bar­het gen­om att räkna med de be­fint­liga själv­klar­heterna, axi­omen som finn­s i till­varon. Genom att räkna med det för alla lika klara och till­gäng­liga ut­gångs­läget och per­spekt­ivet på till­varon så upp­står ett där­till samm­an­häng­ande ställ­nings­tag­ande. Då bryts den i­dag all­mänt ut­bredda bristen av filo­sof­isk för­stå­else av verk­lig­heten, den ur­sprung­liga or­saken och samm­an­häng­ande meningen med den yttersta or­sakens, var­ats, hel­hetens verk­sam­het och meningen med livet kan där­med för­stås. Ett ställ­nings­tag­ande som för­vandlar vårt sätt att värd­era, för­vandlar vårt om­döme och det där­på samm­an­häng­ande be­te­endet som grundar sig på den ge­men­samma er­faren­heten av att ex­ist­era, att vara ett om sig självt med­vetet väsen, en del i en hel­het, som är för­bunden med den till­handa­hållna kroppen med ett per­spekt­iv på övr­iga kroppar och med full möj­lig­het att för­stå hel­hetens ex­ist­ens och var­andra.